ePac Polska uzyskał certyfikat dla opakowań podlegających recyklingowi wydany przez COBRO – Grupa Badawcza Ekologii i Innowacji Opakowań

Firma ePac Polska uzyskała najwyższą ocenę opakowań giętkich nadających się do recyklingu (klasa A) w ocenie przeprowadzonej ostatnio przez Grupę Badawczą Ekologii i Innowacji Opakowań. Ocenie poddano nasza lamiant w strukturze: OPE (MDO) 25 mic/ PE z EVOH 80 mic.   

Metodologia oceny jest autorskim narzędziem COBRO opartym na standardowej procedurze bazującej na normie EN 13430 „Opakowania. Wymagania dotyczące opakowań / opakowań nadających się do odzysku poprzez recykling materiałowy”, która jest zharmonizowana z Dyrektywą UE / 94 / 6ż * transponowaną do ustawodawstwa krajowego ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dlatego metodyka jest zgodna z europejskim i krajowym stanem prawnym.

Wynikiem oceny jest zaklasyfikowanie opakowań do jednej z siedmiu grup określonych literami od A do G, przy czym najlepsza grupa określona jest literą A, co oznacza, że proces produkcji opakowania wraz z całym cyklem życia, w pełni spełnia kryteria przydatności do recyklingu, a najniższa – G, obejmuje opakowania ocenione jako nienadające się do recyklingu. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Grupę Badawczą Ekologii i Innowacji Opakowań Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny, struktura nadająca się do recyklingu ePac otrzymała najwyższą ocenę przydatności do recyklingu, dlatego oceniony materiał można uznać za nadający się do recyklingu materiałowego, zgodnie z warunkami normy EN 13430.

Ocena dotyczyła laminatu i nie może być utożsamiana z oceną opakowania końcowego. Ostateczna ocena opakowania zależy od jego konstrukcji i użytych komponentów. Ich kompatybilność będzie miała wpływ na ostateczną przydatność opakowania do recyklingu materiałowego.

Potencjalny poziom recyklingu dla badanego laminatu wynosi 95 – 100%. Produkt zalicza się do grupy A.

Laminat OPE / PE EVOH PRZYDATNOŚĆ DO RECYKLINGU – A 

W pełni nadające się do recyklingu torebki stojące firmy ePac o strukturze wykonanej w 100% z PE.

Zawartość metali ciężkich i substancji niebezpiecznych była poza zakresem oceny zgodnie z normą EN 13428 Opakowania – Wymagania dotyczące produkcji i składu – Zapobieganie poprzez redukcję u źródła. Ocena potwierdza zatem technologiczny potencjał recyklingu materiałów, ale pełna zgodność wymaga spełnienia wymagań normy EN 13428.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych materiałach nadających się do recyklingu, kliknij tutaj