Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY EPAC

1.0 Cel

Firma ePac Holdings, LLC i jej spółki zależne (w dalszej części dokumentu określane jako „ePac”, „my” i w odniesieniu do których stosuje się również słowa „nas” i „nasze”) cenią sobie relacje ze swoimi partnerami handlowymi oraz wszelkimi stronami, które mogą być z jakiegokolwiek powodu zainteresowane działalnością firmy ePac z i jesteśmy zobowiązani do ochrony ich prywatności. Niniejsza Polityka określa rodzaje danych osobowych gromadzonych na naszych Stronach Internetowych, w jaki sposób dane te są wykorzystywane i chronione, jak również prawa użytkownika związane z danymi osobowymi.

Dla ułatwienia należy pamiętać, że wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w treści niniejszej Polityki, zostały zdefiniowane w Części 4.0

2.0 Zakres Polityki

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich użytkowników naszej Strony (Stron).

3.0 Polityka

3.1 INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY – firma ePac identyfikuje rodzaje danych osobowych, które mogą być zbierane za pośrednictwem naszej Strony Internetowej (Stron Internetowych). Informacje te mogą być podawane przez użytkownika dobrowolnie lub zbierane w sposób zautomatyzowany.

3.1.1 INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW – To, czy użytkownik ujawni nam swoje dane osobowe, czy też nie, jest dobrowolne; jeśli jednak użytkownik zdecyduje się tego nie robić, firma ePac zastrzega sobie prawo do nierejestrowania użytkownika lub niedostarczenia mu żadnych produktów lub usług.

Rodzaje informacji, o które użytkownik może zostać poproszony lub które może zdecydować się podać

 • Imię i nazwisko
 • Adres pocztowy
 • Adres e-mail
 • Nr telefonu
 • Informacje o karcie kredytowej
 • Kod pocztowy
 • Historia zakupów
 • Firma
 • Stanowisko

3.1.2 INFORMACJE DOSTARCZANE AUTOMATYCZNIE – firma ePac może również zbierać pewne informacje, korzystając ze sposobów automatycznych, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web, za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę (Strony). Informacje zbierane w ten sposób przez firmę ePac mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odsyłające adresy URL, informacje o działaniach podejmowanych na stronie oraz daty i godziny odwiedzin strony. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystanie tych plików cookie, wyłączając je za pomocą poniższych instrukcji, korzystając z udostępnionych linków typu „opt-out” (rezygnacja) lub zmieniając ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookie z tej strony nie mogły być umieszczane na Urządzeniu użytkownika.

3.2 PLIKI COOKIE – Używamy plików cookie, znaczników pikselowych, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i podobnych plików lub technologii do gromadzenia i przechowywania informacji, które automatycznie gromadzimy o komputerze lub Urządzeniu mobilnym użytkownika.   Używamy terminu pliki cookie w niniejszej Polityce w odniesieniu do plików cookie i wszystkich podobnych technologii, które gromadzą informacje automatycznie, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do naszej Strony (naszych Stron).  Więcej informacji na temat plików cookie firmy ePac można znaleźć tutaj [Oświadczenie dotyczące plików cookie zawarte w Załączniku 1]

3.3 W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z INFORMACJI, KTÓRE GROMADZIMY – firma ePac wykorzystuje dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony (Stron) do różnych celów związanych z działalnością gospodarczą, w tym

 • Aby odpowiadać na pytania i prośby użytkowników
 • Aby zapewnić użytkownikom dostęp do pewnych obszarów i funkcji naszej Strony (Stron)
 • Aby zweryfikować tożsamość użytkownika
 • Aby komunikować się z użytkownikiem w sprawie jego konta i działań na naszej Stronie (Stronach)
 • Aby przekazywać, według naszego uznania, informacje o zmianach w niniejszej Polityce
 • Aby modyfikować tworzone przez nas treści, reklamy i oferty
 • Aby opracowywać nowe produkty i usługi
 • Aby wysłać użytkownikom próbki, nagrody, produkty i informacje
 • Aby przetwarzać formularze wniosków i dane związane z transakcjami
 • Aby zamieszczać ogłoszenia w sprawie pracy i umożliwić użytkownikom odpowiadanie na nie
 • W celach ujawnionych w momencie podania przez użytkownika Danych Osobowych lub w inny sposób za jego zgodą

Jeśli użytkownik udostępni nam Dane Osobowe, bezpośrednio lub za pośrednictwem sprzedawcy lub innego partnera handlowego, firma ePac:

 • Nie będzie sprzedawać ani nie będzie wynajmować ich Stronom Trzecim bez zgody użytkownika – chociaż, o ile użytkownik nie wyrazi na to braku zgody, możemy wykorzystać jego dane kontaktowe w celu przekazania informacji, które naszym zdaniem użytkownik powinien znać lub które mogą okazać się użyteczne
 • Nie będzie wykorzystywać ani ujawniać tych informacji, z wyjątkiem:
  • Wykorzystania lub ujawnienia w zakresie niezbędnym do świadczenia usług lub produktów, które użytkownik zamówił
  • Wykorzystania lub ujawnienia w inny sposób opisany w niniejszej Polityce lub na który użytkownik wyraził zgodę w inny sposób
  • Wykorzystania lub ujawnienia w zestawieniu z innymi informacjami w taki sposób, aby nie można było, stosując racjonalnie uzasadnione środki, ustalić tożsamości użytkownika (np. w zestawieniach statystycznych)

3.4 JAK MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY – Bez zgody użytkownika nie będziemy udostępniać, sprzedawać, licencjonować, ani wypożyczać Danych Osobowych użytkowników Stronom Trzecim, ani też podejmować wymiany Danych Osobowych (z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej).  Informacje o użytkownikach będziemy udostępniać w następujący sposób

3.4.1 Nasi zewnętrzni dostawcy usług, przedstawiciele i dystrybutorzy (określani dalej w treści tego dokumentu jako „dostawcy usług”): Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym dostawcom usług, którzy przetwarzają Dane Osobowe użytkownika w celu świadczenia usług dla nas lub w naszym imieniu (np. aby pomóc nam zapewnić działanie naszej Strony (Stron)).  Mamy umowy z naszymi dostawcami usług, które zabraniają im udostępniania komukolwiek informacji o naszych użytkownikach, które gromadzą lub których dostarczamy, lub też wykorzystania ich do innych celów.

3.4.2 Spółki wchodzące w skład Grupy ePac: Możemy udostępniać informacje o użytkownikach naszym spółkom zależnym.

3.4.3 Zapobieganie oszustwom: Możemy ujawnić dane osobowe, które gromadzimy na temat naszych użytkowników, gdy uważamy, że ich ujawnienie jest konieczne do zbadania, zapobieżenia lub zareagowania na potencjalnie nielegalną lub oszukańczą działalność lub do ochrony bezpieczeństwa, praw lub własności naszych, naszych użytkowników lub innych osób.

3.4.4 Cele związane z egzekwowaniem prawa: Na żądanie lub na żądanie organów rządowych, takich jak organy ścigania, sądy lub organy regulacyjne, lub w inny sposób w celu zastosowania się do przepisów prawa, możemy ujawnić wszelkie informacje, jakie posiadamy na temat naszych użytkowników. Możemy również ujawnić informacje zebrane o użytkowniku w celu wykonania lub ochrony praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi

3.4.5 Sprzedaż naszej firmy lub jej fuzja z innym podmiotem: Możemy przekazywać Dane Osobowe użytkowników osobom trzecim, jeżeli my lub którakolwiek z naszych spółek zależnych jesteśmy zaangażowani w restrukturyzację (np. sprzedaż, fuzję lub inne formy przeniesienia aktywów).

3.4.6 Reklamodawcy i sieci reklamowe: Reklamodawcy i sieci reklamowe umieszczają na naszej Stronie (Stronach) reklamy (w tym linki sponsorowane w wynikach wyszukiwania).

3.5 JAK CHRONIMY ZGROMADZONE DANE OSOBOWE – Bezpieczeństwo Danych Osobowych naszych użytkowników traktujemy poważnie, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ich ochrony przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  Ograniczamy również dostęp do Danych Osobowych użytkownika do grupy pracowników, którzy mają uzasadnioną potrzebę posiadania dostępu do nich, tak aby dostarczać użytkownikom produkty lub usługi, lub aby wykonywać swoją pracę.  Jednakże, ponieważ żaden system bezpieczeństwa nie może być w 100% skuteczny, nie możemy całkowicie zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które mogliśmy zebrać od naszych użytkowników lub o nich.

3.6 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE OSOBOWE – Informacje, które zbieramy na temat i od użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów związanych z prowadzoną przez nas działalnością lub w celu spełnienia wymogów prawnych.  Możemy również zdecydować się na anonimizację niektórych dostarczonych nam informacji, tak aby nie można było ich już przypisać do użytkownika, jeśli chcielibyśmy zachować je przez dłuższy czas.

3.7 ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI DOTYCZĄCYMI PRYWATNOŚCI DANYCH W SKALI GLOBALNEJ – Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane, przetwarzane i/lub przekazywane do USA lub dowolnego innego kraju lub terytorium, gdzie działa jedna lub więcej należących do naszej grupy spółek zależnych lub zewnętrznych firm świadczących nam usługi. Nawet jeśli inne kraje mogą nie mieć takich samych standardów ochrony danych jak te, które obowiązują w kraju rodzimym użytkownika, będziemy nadal chronić dane osobowe, które przekazujemy zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

3.7.1 Informacje dotyczące Polityki w zakresie szczególnych wymogów ochrony Danych Osobowych poza USA

Europejski Obszar Gospodarczy: W przypadku, gdy Dane Osobowe użytkownika są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, firma ePac zapewni, że każde takie przekazanie danych chroni uzasadnione interesy jego użytkowników oraz, w razie potrzeby, wdroży odpowiednie środki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.:

3.7.2 Informacje dotyczące Polityki w zakresie szczególnych wymogów ochrony Danych Osobowych w USA.

Zgodnie z art. 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, mieszkańcy Kalifornii mają prawo żądać od przedsiębiorstwa, z którym dany mieszkaniec Kalifornii jest w relacji o charakterze handlowym, określonych informacji dotyczących rodzajów Danych Osobowych, które takie przedsiębiorstwo udostępnia Stronom Trzecim dla celów marketingu bezpośredniego przez tę Stronę Trzecią, oraz informacji na temat tożsamości Stron Trzecich, którym przedsiębiorstwo udostępniało takie informacje w poprzednim roku kalendarzowym.

3.8       PRAWA UŻYTKOWNIKA W ODNIESIENIU DO ICH INFORMACJI OSOBOWYCH – Użytkownicy mają prawo zażądać kopii wszelkich danych osobowych, które posiadamy na ich temat w naszych zasobach danych, a także skorygować wszelkie nieścisłości oraz zaktualizować wszelkie nieaktualne informacje. Mają również prawo do sprzeciwu, z uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, za wyjątkiem okoliczności, w których na przetwarzanie tych danych zezwala prawo lub decyzja właściwego organu ochrony danych osobowych. Użytkownicy mogą również zwrócić się do nas z prośbą o nieprzysyłanie im bezpośrednich informacji marketingowych (należy jednak pamiętać, że możemy kontynuować przesyłanie im informacji związanych z usługami (tj. niemających charakteru marketingowego)).  Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub chciałby sprzeciwić się wykorzystaniu przez nas jego Danych Osobowych, powinien napisać do nas stosowną wiadomość na adres wymieniony w punkcie 3.1.12 Jak użytkownicy mogą się z nami kontaktować. Należy pamiętać, że w niektórych krajach możemy być upoważnieni do pobierania opłat określonych przez prawo za dostarczenie użytkownikowi kopii jego Danych Osobowych będących w naszym posiadaniu:

3.9       DZIECI W WIEKU DO 13. ROKU ŻYCIA – Usługi świadczone na naszej Stronie (Stronach) nie są przeznaczone dla użytkowników w wieku poniżej 13 lat.  Nie pobieramy świadomie żadnych Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.  Jeśli dowiemy się, że osoba przekazująca informacje ma mniej niż 13 lat, postaramy się usunąć te informacje jak najszybciej.  Użytkownik niniejszym oświadcza, że ma co najmniej 13 lat.:

3.10     ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH – Strona (Strony) może (mogą) zawierać łącza do innych stron internetowych, które są poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką. Jeżeli użytkownik uzyska dostęp do innych stron internetowych korzystając z podanych łączy, operatorzy tych stron mogą pobrać od niego informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej. Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności na tych stronach w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób ich operatorzy wykorzystują ich Dane Osobowe:

3.11     AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI – Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę. Kiedy dojdzie do takiej aktualizacji, opublikujemy zmiany na tej Stronie (Stronach). Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmianami, powinien przestać korzystać z tej Strony (tych Stron). W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce, powiadomimy o tym użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub umieszczając na nich stosowną informację.:

3.12     JAK UŻYTKOWNICY MOGĄ SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ – Jeśli użytkownicy mają jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub jeśli chcieliby przejrzeć lub zaktualizować zgromadzone przez nas Dane Osobowe, mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres privacy@epacllc.com.

4.0 Definicje

4.1 Termin „Obowiązujące Prawo” odnosi się do wszystkich ustaw o ochronie prywatności i danych osobowych, a także odpowiednich statutów, dyrektyw, rozporządzeń, dekretów i innych środków prawnych lub decyzji okresowo obowiązujących na obszarze danej jurysdykcji, w tym między innymi do rozporządzenia UE o ochronie danych 95/46/WE (dalej w treści tego dokumentu określanym jako „Rozporządzenie”), wraz ze wszystkimi lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych wdrażającymi to rozporządzenie.

4.2 Terminy „Strona Trzecia” lub „Strony Trzecie” oznaczają klienta, potencjalnego klienta, dystrybutora, odsprzedawcę, sprzedawcę, dostawcę, konsultanta, doradcę lub jakąkolwiek inną Stronę Trzecią, która prowadzi lub może prowadzić współpracę o charakterze działalności gospodarczej z firmą ePac.

4.3 Termin „Dane Osobowe” oznacza wszelkie dane odnoszące się do osoby fizycznej, która jest lub może być zidentyfikowana na podstawie tych danych lub tych danych w połączeniu z innymi informacjami, które mogą być gromadzone przez ePac.  Przykładowe dane, które mogą umożliwić tego rodzaju identyfikację, to między innymi adresy, adresy e-mail, numery telefonów, numery klientów lub inne tego rodzaju dane pozwalające na identyfikację klientów, daty urodzenia, numery identyfikacji podatkowej/ubezpieczenia społecznego, a także numery telefonów komórkowych

4.4 Termin „Organ Ochrony Danych” odnosi się do krajowego organu administracji publicznej, który jest właściwy do nadzorowania i egzekwowania zgodności z wszelkimi obowiązującymi w kraju przepisami dotyczącymi ochrony danych w ramach jego kompetencji.

4.5 Termin „Urządzenie” odnosi się do komputerów, Urządzeń przenośnych, technologii lub innych Urządzeń

4.6 Terminy „Przetwarzanie” lub „Przetwarzane” odnoszą się do operacji lub zestawu operacji dokonywanych na Danych Osobowych, także z użyciem metod automatycznego przetwarzania, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

4.7 Terminy „Strona” lub „Strony” odnosi się do Stron i podstron internetowych, funkcji interaktywnych, aplikacji, widżetów, blogów i ich zawartości, a także naszych stron i profili na portalach Twitter, Facebook i w innych serwisach społecznościowych oraz ich zawartości.

5.0 Obowiązki

5.1 Rewizja Polityki – Firma ePac ma obowiązek dokonania okresowej rewizji niniejszej Polityki w celu zapewnienia zgodności z globalnymi wymogami w zakresie ochrony Danych Osobowych

6.0 Źródła

6.1 Szczególne wymogi w zakresie ochrony Danych Osobowych poza USA

6.1.1 Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

6.2 Szczególne wymogi w zakresie ochrony Danych Osobowych w USA

6.2.1 Kalifornijski Kodeks Cywilny

7.0 Dane kontaktowe

7.1 Osoby fizyczne mogą kierować pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki lub swoich Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacy@epacflexibles.com

Załącznik 1 – Deklaracja firmy ePac nt. plików cookie

CZYM JEST PLIK COOKIE? – Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na Urządzenie użytkownika podczas jego wizyty na stronie internetowej. Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, takich jak umożliwienie użytkownikowi sprawnego poruszania się na stronach, zapamiętywanie jego preferencji i ogólna poprawa komfortu użytkowania. Dla przykładu, pliki cookie mogą informować nas, czy użytkownik odwiedził już naszą Stronę (Strony) wcześniej, czy też jest nowym użytkownikiem, odwiedzającym ją (je) po raz pierwszy.  Pliki cookie mogą również pomóc zapewnić, że reklamy, które użytkownicy widzą w Internecie, są bardziej adekwatne do ich zainteresowań, a ich treść może być dla nich ważna. Niektóre z nich mogą zawierać Dane Osobowe użytkowników, które udostępnili nam na naszej Stronie (Stronach)

Istnieją dwie obszerne kategorie plików cookie

Pliki cookie administratora: obsługiwane bezpośrednio przez nas na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika

Używamy plików cookie administratora po to, aby:

 • Zrozumieć, jakie obszary Strony (Stron) są interesujące dla użytkownika i określić jego preferencje, tak abyśmy mogli doskonalić nasz serwis i dostarczać użytkownikom dostosowane do ich potrzeb informacje
 • Gromadzić dane techniczne i nawigacyjne, takie jak informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika, częstotliwości wizyt użytkownika, czasie spędzonym na Stronie (Stronach), odwiedzanych podstronach oraz, jeśli użytkownik wszedł na Stronę (Strony) z innej strony internetowej, adres URL tej strony
 • Monitorować wydajność i bezpieczeństwo na naszej Stronie (Stronach)

Pliki cookie stron trzecich: obsługiwane przez Strony Trzecie w naszym imieniu:

Używamy cookies Stron Trzecich, aby

 • Zdecydować, które reklamy lub oferty mogą najbardziej spodobać się użytkownikowi i wyświetlać je na Stronach
 • Analizować dane uzyskane z naszych plików cookie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownik korzystał ze Strony (Stron).

Rodzaje używanych plików cookie i czas ich przechowywania – Pliki cookie mogą pozostać na urządzeniu użytkownika przez różny czas. Niektóre pliki cookie to tzw. „sesyjne pliki cookie”, co oznacza, że istnieją one tylko wtedy, gdy przeglądarka użytkownika jest otwarta. Są one usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Inne pliki cookie to tzw. „trwałe pliki cookie”, zachowywane po zamknięciu przeglądarki użytkownika. Mogą one być wykorzystywane przez strony internetowe do rozpoznania Urządzenia użytkownika po otwarciu przez niego przeglądarki i ponownego przeglądania Internetu.

Różne rodzaje plików cookie używanych przez nas i naszych partnerów w związku z funkcjonowaniem naszej Strony (naszych Stron) można sklasyfikować w ramach czterech kategorii

Sesyjne pliki cookie są niezbędne do zapewnienia użytkownikowi usług dostępnych za pośrednictwem Strony (Stron) i umożliwienia mu korzystania z niektórych funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów.  Bez tych plików cookie usługi, o które prosi użytkownik, takie jak dostęp do bezpiecznych kont logowania, nie byłyby dostępne

Te pliki cookie wygasają po zamknięciu sesji przez użytkownika

Funkcjonalne pliki cookie przechowują informacje istotne dla ustawień, które użytkownik wybrał w ramach naszej Strony (naszych Stron), umożliwiając nam dostosowanie strony do ich preferencji.  Przykładowo

 • Pozwala nam to na zapisanie preferencji użytkownika dotyczących lokalizacji
 • Pozwala zapamiętać ustawienia zastosowane przez użytkownika, takie jak układ strony, rozmiar tekstu, itp.
 • Pokazuje, kiedy użytkownik jest zalogowany
 • Przechowuje opcje dostępności

Bez tych plików cookie niektóre funkcje, z których korzystamy na naszej Stronie (naszych Stronach), staną się niedostępne

Te pliki cookie mogą być przechowywane przez okres do 2 lat.

Pliki cookie dotyczące wydajności/analizy są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej Strony (naszych Stron).  Używamy tych informacji do sporządzania raportów i skuteczniejszego ulepszania Stron (Stron).  Pliki cookie zbierają dane w formie anonimowej i zawierają takie informacje, jak liczba osób odwiedzających Stronę (Strony), jak odwiedzający trafili na Stronę (Strony) oraz które podstrony odwiedzili.

Te pliki cookie mogą być przechowywane przez okres do 2 lat.

Pliki cookie reklamowe / śledzące są używane przez zewnętrzne firmy reklamowe do umieszczania plików cookie na naszej Stronie (naszych Stronach).  Pliki te umożliwiają takim firmom śledzenie aktywności użytkowników na różnych stronach, gdzie wyświetlane są reklamy, rejestrując aktywność użytkowników. Dzięki temu firmy zajmujące się reklamą mogą wyświetlać treści, które uważają za istotne dla użytkownika podczas przeglądania stron internetowych.  Te pliki cookie są anonimowe, ponieważ przechowują informacje o treści, którą użytkownik przegląda, ale nie o tym, kim jest.

Wygaśnięcie tych plików cookie jest kontrolowane przez Politykę Prywatności prowadzoną przez reklamodawcę będącego Stroną Trzecią.

Jak kontrolować lub usuwać pliki cookie – Użytkownik ma prawo wybrać, czy chce zaakceptować pliki cookie, czy nie.  Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się nie akceptować plików cookie, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej Strony (naszych Stron).

Większość przeglądarek pozwala użytkownikom na zmianę ustawień plików cookie.  Ustawienia te zazwyczaj znajdują się w menu „opcje” lub „preferencje” przeglądarki.  Poniższe łącza pomogą zrozumieć działanie takich ustawień.  Użytkownik może również skorzystać z opcji „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby uzyskać więcej szczegółów.

Użytkownik może wyłączyć reklamowe pliki cookie Stron Trzecich, odwiedzając następujące linki:

Należy mieć na uwadze, że podane strony zawierają informacje o wiele większej liczbie tego rodzaju podmiotów niż liczba firm zamieszczających pliki cookie na naszej stronie.